วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ศิลปะคือ?


ความหมายของศิลปะ
ศิลปะ (Art) เป็นคำที่มีความหมายกว้างขวางครอบคลุมพฤติกรรมการแสดงออก และการสร้างสรรค์ทุกๆ ด้านของมนุษย์ ตามพจนานุกรมศัพท์ศิลปะ : ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2530 ได้ให้ความหมายศิลปะ (สินลปะ) ส.น. การประดับ การแสดงออกมาให้ปรากฏขึ้นได้อย่างงดงามน่าพึงชม และเกิดอารมณ์สะเทือนใจ การช่างทั่วไปการฝีมือคำนิยามทั่วไปของศิลปะ (Art)
ศิลปินนักปราชญ์ราชบัณทิตและนักการศึกษาทั้งหลายได้พยายามกำหนดความหมายของศิลปะไว้มากมาย ด้วยเหตุผลต่างๆ กัน เช่น
ศิลปะ หมายถึง การเลียนแบบธรรมชาติ
ศิลปะ หมายถึง สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อความงามและประโยชน์ใช้สอย
ศิลปะ หมายถึง การถ่ายทอดความรู้สึกเป็นรูปทรง
ศิลปะ หมายถึง การแสดงออกทางความเชื่อและความงาม
ศิลปะ หมายถึง การแสดงออกทางบุคลิกภาพเด่นๆ ของศิลปิน
ศิลปะ หมายถึง งานอันเป็นความพากเพียรของมนุษย์ ซึ่งต้องใช้ความพยายามด้วยความคิดเห็นและมือ
ศิลปะ หมายถึง ความชำนาญในการลำดับประสบการณ์และการถ่ายทอดตามจินตนาการให้เป็นวัตถุที่มีสุนทรียภาพ ฯลฯ
เมื่อพิจารณาจากความหมายดังกล่าว สรุปได้ว่า
ศิลปะ เป็นผลงานที่เกิดจากการสร้างสรรค์ จากภูมิปัญญาของมนุษย์ที่ถ่ายทอดออกมา โดยผ่านสื่อวัสดุ เทคนิควิธีการต่างๆ มีคุณค่า ทั้งเนื้อหา เรื่องราวและความหมาย เมื่อได้พบเห็นหรือสัมผัสแล้วก่อให้เกิดความพึงพอใจ ประทับใจมีความสุข เพลิดเพลินและปิติยินดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น